Akt fundacyjny, statut, rejestracja w KRS

Fundacja jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności charytatywnej. Jest to też organizacja pozarządowa której działalność ma realizować społeczno lub gospodarczo użyteczne cele. Tymi celami mogą być w szczególności: ochrona zdrowia, oświata, kultura i sztuka, pomoc społeczna lub np. ochrona środowiska. Katalog jest otwarty więc tak naprawdę w tym względzie ogranicza nasz tylko nasza wyobraźnia. Zakładanie fundacji zwykle zaczyna się od idei, ale od idei do do momentu faktycznego rozpoczęcia działalności, trzeba przejść przez kilka etapów. Jest to konieczne aby fundacja mogła uzyskać osobowość prawną.  Każda fundacja bowiem podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dopiero od chwili rejestracji może zacząć działalność.

Najprościej ujmując, występują 3 etapy dla powołania fundacji i rozpoczęcia przez nią działalności.

  1. Ustanowienie aktu fundacyjnego
  2. Opracowanie statutu
  3. Zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

W pierwszych dwóch etapach decydującą rolę odgrywa fundator czyli osoba która przeznacza określone pieniądze na wybrany przez siebie cel. Fundator jest inicjatorem i w dużej mierze od niego zależy jaki kształt przyjmie końcowe dzieło w postaci naszej organizacji. Zadaniem fundatora jest przede wszystkim określenie wysokości funduszu założycielskiego. Kolejne jego zadanie to opracowanie statutu czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji. Ostatnim krokiem jest rejestracja naszej organizacji w KRS. Z chwilą wpisu do rejestru nasza organizacja uzyskuje osobowość prawną i może w końcu rozpocząć prowadzenie swojej działalności.

Każda z tych etapów wymaga odpowiedniego przygotowania. Akt fundacyjny sporządza notariusz, zatem musimy sobie zarezerwować godzinkę na wizytę w jego kancelarii. Trzeba się liczyć z koniecznością poniesienia opłat za czynności notarialne. Zwykle koszt ten nie powinien przekroczyć 250 zł. Warto jednak wcześniej zapytać notariusza o przewidywane koszty jego usług.

Statut jest kluczowym dokumentem dla naszej organizacji. Najogólniej ujmując ma on na celu uregulowanie wewnętrznych stosunków w fundacji a także powinien przewidywać procedury i regulacje odnośnie np. wyboru władz, kompetencji prezesa lub np. likwidacji organizacji. Źle przygotowany statut może stanowić bardzo duży problem na etapie rejestracji w KRS oraz w późniejszej realizacji naszych celów.

Ostatnim krokiem jest rejestracja w KRS. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu. Do niego należy dołączyć statut, akt założycielski oraz pozostałe dokumenty. Wniosek podlega opłacie która wynosi 250 zł i którą należy uiścić w kasie lub przelać na rachunek bankowy sądu. Z chwilą wpisania fundacji do KRS uzyskuje ona osobowość prawną i możemy w końcu rozpocząć naszą działalność.

Długość całego procesu zależy od tego czy mamy komplet dokumentów oraz czy nasz wniosek jest prawidłowo wypełniony. Jeśli tak to jest szansa że w przeciągu kilkunastu KRS załatwi naszą sprawę. Każdy brak lub błąd niestety bezlitośnie wydłuża ten proces, który może trwać nawet kilka tygodni lub miesięcy.