Formalności spadkowe po zmarłym

Z chwilą śmierci spadkodawcy następują pewne zdarzenia prawne, które wymagają działań ze strony spadkobierców. W zależności jednak od tego czy mamy do czynienia z majątkiem spadkowym o znacznej wartości, czy też z samymi długami, mamy różne możliwości załatwienia takiej sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć i wyjaśnić możliwości załatwienia spawy spadkowej po zmarłym. Postaram się odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania z którymi możemy się spotkać przy załatwianiu spraw spadkowych.

Czy po osobie zmarłej spadkobiercy mają obowiązek przeprowadzenia sprawy spadkowej?

Nie ma takiego obowiązku. W sytuacji gdy po zmarłym nie pozostał żaden majątek nie ma konieczności przeprowadzenia po nim postępowania spadkowego. Jeśli zmarły nie był właścicielem nieruchomości, pojazdów lub np. papierów wartościowych to wszczynanie postępowania spadkowego będzie w zasadzie niecelowe. Postępowanie spadkowe ma bowiem na celu umożliwienie spadkobiercom nabycie majątku po zmarły. Jeśli majątku nie ma, wówczas nie ma konieczności wszczynania sprawy spadkowej.

Czy obowiązują jakieś terminy do przeprowadzenia postępowania spadkowego?

Przeprowadzenie postępowania spadkowego nie jest ograniczone żadnym terminem. Można je zainicjować w każdej chwili. Co więcej, nie ma obaw że majątek spadkowy zostanie utracony. Niezałatwienie formalności nie powoduje że coś tracimy. Istotne jest bowiem to, że liczy się stan istniejący w chwili śmierci zmarłego.

Co można zrobić jeśli zmarły pozostawił po sobie długi?

W takiej sytuacji spadkobierca ma pewne możliwość aby uchronić się przed koniecznością spłacania długów po zmarłym. Aby tego uniknąć musi złożyć stosowne oświadczenie, przed notariuszem bądź sądem. Ma na to 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy bądź od dnia, w którym dowiedział , że będzie dziedziczył. Jednym z takich oświadczeń jest oświadczenie o odrzuceniu spadku w całości. Jest to najczęściej wybierana opcja w sytuacji kiedy długi spadkowe przekraczają wartość majątku. Drugą z możliwości jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wartości otrzymanej masy spadkowej. Przy złożeniu takiego oświadczenia koniecznym jest sporządzenie spisu inwentarza lub wykazu inwentarza masy spadkowej. Są to dokumenty które mają na celu wyszczególnienie składników masy spadkowej wraz z ich wyceną.

Stwierdzenie nabycia spadku czy notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jeśli spadkobierca chcą uzyskać formalne potwierdzenie swojego prawa do majątku po zmarłym, wówczas musi przeprowadzić sprawę spadkową. Są ku temu dwie możliwości. Pierwszą z nich jest wizyta w kancelarii notarialnej. Notariusz ustali czy istnieje możliwość załatwienia sprawy u niego w Kancelarii bez konieczności wszczynania sprawy sądowej. Jeśli tak, to wówczas sporządzi akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Po uzyskaniu tego dokumentu możemy dokończyć wszelkie sprawy związane z dziedziczeniem jak np. przepisanie własności mieszkania.

Drugim sposobem jest złożenie wniosku w sądzie. Wniosek kierujemy do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Sąd wyznacza posiedzenie na którym wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Po uprawomocnieniu się tego orzeczenia spadkobiercy będą mogli dokończyć formalności i sprawy spadkowe.