Czym jest fundacja i jak ją założyć?

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Takimi celami mogą być w szczególności: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundatorami (twórcami fundacji) mogą być osoby fizyczne bądź osoby prawne. Fundacje działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) i statutu.

Akt założycielski

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Statut

Statut fundacji ustala Fundator. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.

Statut określa :

  • nazwę,
  • siedzibę i majątek,
  • cele,
  • zasady, formy i zakres działalności fundacji,
  • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej. Poza tym statut może zawierać postanowienia na temat dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Działalność gospodarcza fundacji

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Wpis do KRS i rejestracja

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja uzyskuje osobowość prawną. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.