Podstawowe informacje

Art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach wskazuje, iż: „Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów”.  Zatem prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację jest powiązane z jej celem statutowym (celem społecznie użytecznym). Działalność gospodarcza nie może dominować na działalnością statutową, a być działalnością pomocniczą, służąca do uzyskania środków na realizacje celów statutowych fundacji. Z tego względu, osoby zainteresowane założeniem fundacji powinny szczegółowo przeanalizować regulacje dotyczące działalności gospodarczej fundacji.

Statut fundacji

Aby możliwym było prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej, koniecznym jest ujęcie takiej możliwości w statucie. Zatem na etapie zakładania fundacji, wskazane jest podjęcie decyzji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację.

Niemniej jednak, nieprzewidzenie działalności gospodarczej w statucie nie stanowi trwałej przeszkody dla jej rozpoczęcia w późniejszym czasie. W takiej sytuacji koniecznym będzie zmiana statutu, a co za tym idzie, dokonanie zmiany aktualizacyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedmiot działalności gospodarczej

Tak jak wskazałem powyżej, działalność gospodarcza fundacji służy do realizacji jej celów ustawowych. Zatem niedopuszczalne jest tworzenie fundacji, której wyłączną domeną będzie prowadzenie przedsiębiorstwa. Dlatego też przedmiot działalność gospodarczej fundacji powinien być sformułowany jasno i precyzyjnie.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację

Fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą w sposób bezpośredni lub pośredni.

Z formą bezpośrednią będziemy mieć do czynienia, gdy fundacja prowadzi działalność gospodarczą w ramach własnej struktury organizacyjnej, wydzielając zespół środków materialnych i niematerialnych (np. zakład z własną wewnętrzną organizacją).

Natomiast forma pośrednia prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację, będzie polegała na jej realizacji poza strukturami organizacyjnymi fundacji np. poprzez stworzenie spółki handlowej, lub inwestując w taką spółkę.