Kiedy sąd wysyła korespondencję na stary lub błędny adres…

Pisałem już o sytuacjach gdzie firma windykacyjna podała do sądu nasz nieaktualny adres zamieszkania a sąd wysłał nakaz zapłaty który się uprawomocnił wobec naszej bezczynności. Dzieje się tak dlatego, że w polskim prawie obowiązuje tzw. doręczenie zastępcze nakazu zapłaty. Oznacza to, że po dwukrotnej awizacji przesyłki sąd stwierdza jej doręczenie, pomimo że nie mieliśmy w ogóle wiedzy co do toczącej się sprawy. Jak sobie z tym poradzić?

Jeśli z opisanego wyżej powodu nie uczestniczyliśmy w sprawie sądowej a mamy jakieś długi i egzekucję komorniczą to jeszcze nie wszystko stracone. Na początek należy ustalić niezbędne dane aby zidentyfikować który sąd prowadził sprawę. Dane te znajdują się na korespondencji od komornika. Po ustaleniu sygnatury sprawy oraz sądu który wydał orzeczenie należy zbadać akta sprawy. Jeśli potwierdzi się, że w pozwie jest podany nasz nieaktualny adres to mamy możliwość „wznowienia” sprawy i ponownego jej przeprowadzenia.

Doręczenie w trybie przepisu art. 139 § 1 kodeksu postępowania cywilnego jest możliwe jedynie wtedy, gdy awizowanie nakazu zapłaty dokonane jest pod rzeczywistym adresem zamieszkania pozwanego. Oznacza to, iż  w opisanej przykładowo sprawie nie doszło w istocie do doręczenia nakazu zapłaty. Sąd najczęściej nie ma o tym fakcie wiedzy w chwili wydawania zarządzenia o stwierdzeniu doręczenia przesyłki w trybie art. 139 § 1 k.p.c.

Skoro przesyłka zawierająca nakaz zapłaty nie została nam prawidłowo doręczona, nie rozpoczął biegu termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Powinniśmy zatem napisać do Sądu wniosek do doręczenie nakazu zapłaty pod prawidłowy adres. We wniosku należy uprawdopodobnić fakt niezamieszkiwania pod adresem pod którym dokonano podwójnego awizowania.

Czasami pozwani wnoszą o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Taki wniosek jednak będzie podlegał odrzuceniu jako niedopuszczalny. Nie można bowiem przywrócić terminu który de facto nie zaczął jeszcze biec.

Nie stoi nic na przeszkodzie jednak aby do naszego wniosku o doręczenie nakazu zapłaty od razu dołączyć sprzeciw. Dopuszczalne jest bowiem składanie sprzeciwu jeszcze przed rozpoczęciem biegu do jego złożenia. Powyższe spowoduje  zgodnie z art. 505[36] § 1 k.p.c. utratę przez nakaz zapłaty mocy w całości i skutkuje przekazaniem sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.