Rozwiązanie spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej powinno nastąpić gdy zaistnieje jakakolwiek przyczyna  rozwiązania spółki. Jej celem ściągnięcie wierzytelności, spieniężenie jej majątku oraz zakończenie bieżącej działalności spółki. Niniejszy artykuł przedstawi podstawowe informacje dotyczące rozwiązania spółki bez konieczności jej likwidacji. Informacje te są szczególnie istotne z perspektywy wspólników, którzy chcąc w sprawny sposób zakończyć działalność spółki jawnej.

Przyczyny rozwiązania spółki

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki powodują:

  1. Przyczyny przewidziane w umowie spółki.
  2. Jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.
  3. Ogłoszenie upadłości spółki.
  4. Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości.
  5. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika.
  6. Prawomocne orzeczenie sądu.

Rozwiązanie spółki bez likwidacji

Jeśli zajdzie któraś z powyższych przyczyn, może nastąpić wszczęcie postępowania likwidacyjnego. Niemniej jednak, zgodnie z art. 67 Kodeksu spółek handlowych, postępowanie likwidacyjne nie jest obowiązkowe, bowiem wspólnicy mogą odstąpić od likwidacji spółki jawnej.

By skorzystać z możliwości zakończenia działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji, wspólnicy powinni powziąć stosowną uchwałę. W uchwale nie tylko należy decyzję o wykreśleniu spółki z rejestru bez likwidacji. Co więcej, niektóre sądy rejestrowe wymagają aby wspólnicy w uchwale ustalili sposób ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania spółki ujawnione w trakcie  oraz sposób podziału między nich majątku spółki po wykreśleniu z rejestru.